VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi