VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách ...