PHaSR sa mení na Program rozvoja mesta (PRM)

Na základe legislatívnej zmeny dochádza k aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento dokument sa v zmysle toho zmení na Program rozvoja mesta, navrhuje sa na obdobie 2015-2020. Nový návrh Programu rozvoja mesta je priložený a v tomto znení bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu na decembrové rokovanie. Mesto Stará Ľubovňa vyzýva všetkých sociálno-ekonomických partnerov na priebežné pripomienkovanie, podávanie návrhov na zmeny, doplnenie, opravy a pod., v zmysle ktorých sa v prípade potreby opätovne vykoná aktualizácia PRM.

K stiahnutiu