Hlavný kontrolór mesta

Ing. Ján Šidlovský
Telefón: 052/ 4315 245
E-mail: kontrolor@staralubovna.sk

Mesto je povinné pri výkone samosprávy vytvoriť účinný systém kontroly a zabezpečiť vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon; táto povinnosť vyplýva z § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za základný pilier samosprávneho systému kontroly možno považovať funkciu hlavného kontrolóra. Ide o volenú funkciu, hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) citovaného právneho predpisu.

Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, úlohy hlavného kontrolóra, rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá jej výkonu v podmienkach mesta sú legislatívne upravené v zákone o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór vykonáva vo vzťahu k MsÚ kontrolnú činnosť podľa zákona a osobitných predpisov. Jeho postavenie upravuje Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18. (Všetky odvolania v texte nižšie sa vzťahujú na tento zákon.)

Postavenie hlavného kontrolóra

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.
Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb. ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou :

a. poslanca mestského zastupiteľstva.
b. primátora,
c. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
d. iného zamestnanca mesta,
e. podľa osobitného zákona, napríklad podľa zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

Rozsah kontrolnej činnosti

Vecná pôsobnosť hlavného kontrolóra je vymedzená tak v zákone o obecnom zriadení, ako aj v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrola vybavovania sťažností a petícii, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

2. Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha :

a. mestský úrad,
b. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
c. právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Zákon o finančnej kontrole vymedzuje oprávnenie kontroly do rozsahu hospodárenia a nakladania kontrolovaného subjektu s verejnými prostriedkami; kontrolný orgán má právo overiť každú ním vybranú finančnú operáciu v právnickej osobne, ku ktorej vykonávania funkciu zakladateľa, v právnickej osobe, v ktorej vykonáva akcionárskej práva a v právnickej osobe, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné prostriedky z jeho rozpočtu.

3. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.


Úlohy hlavného kontrolóra

1. Hlavný kontrolór :
a. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
d. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e. predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo.


2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.

K stiahnutiu