Bývanie

 Oddelenie sociálnych vecí a bytovej politiky

Vedúca oddelenia: Mgr. Mária Raššová 
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 230,

t. č.: 052/43 15 253, mobil: 0911 277 493,
e-mail: 
maria.rassova@staralubovna.sk

  • Práca s rodinami detí umiestnených v sociálnych zariadeniach.
  • Preventívna práca s rodinami s výskytom nedostatočnej starostlivosti o maloleté deti.
  • Participácia pri výkone výchovných opatrení.
  • Zastupovanie detí a nesvojprávnych osôb na súdnych pojednávaniach.
  • Evidencia zanedbávania povinnej školskej dochádzky.
  • Priestupkové konania vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky.
  • Kontrola starostlivosti o nesvojprávne osoby.
  • Navrhuje poskytnutie vecnej pomoci - jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

 

Referent bytovej politiky a dotácií poskytovaných štátom: Mária Motýľová
Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie 230,

t. č.: 052/43 15 253,
e-mail: maria.motylova@staralubovna.sk

  • Evidencia nájomných bytov a žiadostí o pridelenie mestských nájomných bytov.
  • Agenda dotácií pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi a v životnom minime na stravu a školské potreby.